Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Natuursteenwijzer-Webshop

Artikel 1 - Toelichting gebruikte termen algemene voorwaarden.

1.Ondernemer: Natuursteenwijzer-Webshop/Natuursteenwijzer.eu onderdeel van
Natuursteenwijzer.nl gevestigd aan de Mattenbiesstraat 42, 1087 CC te Amsterdam.
2.Consument: de natuurlijke persoon die een overeenkomst op afstand aangaat met
Natuursteenwijzer-Webshop/ Natuursteenwijzer.eu, Natuursteenwijzer.nl
3.Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door
Natuursteenwijzer-Webshop georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en
met het sluiten van de overeenkomst gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken
voor communicatie op afstand.
4.Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een
overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn
samengekomen.
5.Dag: de dag waarop de ondernemer en de consument tot een overeenkomst zijn gekomen.
6.Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of Natuursteenwijzer-Webshop in staat
stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige
raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 2 - De ondernemer

Natuursteenwijzer.nl/Natuursteenwijzer.eu, Natuursteenwijzer-Webshop
Mattenbiesstraat 42, 1087 CC te Amsterdam telefoonnummer 020-7751667 verder te noemen, de ondernemer. Email info@natuursteenwijzer.eu/info@Natuursteenwijzer.nl
Openingstijden 24-7. Websites: www.natuursteenwijzer.nl en www.natuursteenwijzer.eu
BTW nummer NL1952.73.382.B01, KvK nummer 34.27.39.37. Rekeningnummer: ABN AMRO 46.91.97.617 of ING 36.57.204

Artikel 3 - Toepasselijkheid

1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke tot stand gekomen overeenkomst op
afstand tussen ondernemer en consument.
2.Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene
voorwaarden langs elektronische weg aan de consument beschikbaar gesteld. Dit gebeurt op
zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op
een duurzame gegevensdrager.

Artikel 4 - Het aanbod

1.Natuursteenwijzer-Webshop verleent een volledige en nauwkeurige omschrijving van de door haar
aangeboden producten van Lithofin. Verdere technische informatie is na aanvraag beschikbaar.
2.De door Natuursteenwijzer-Webshop gebruikte afbeeldingen zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de
Lithofin produkten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3.Elk door Natuursteenwijzer-Webshop aangeboden product bevat zodanige informatie, dat voor de consument
duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit
betreft in het bijzonder:

- de prijs inclusief belastingen;
- de eventuele kosten van aflevering;
- de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig
zijn;
- de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
- de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de
prijs;
- Natuursteenwijzer.nl slaat uw gegevens op om wanneer u dat wenst te informeren omtrent
aanbiedingen en nieuwsmededelingen. Middels uw gebruikersnaam en wachtwoord kunt u
altijd inloggen in uw persoonlijke gegevens. Persoonlijke gegevens worden niet gebruikt
voor andere doeleinden dan voor eigen gebruik door Natuursteenwijzer.nl en alleen met
toestemming van de consument.

Artikel 5 - De overeenkomst

1.De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 4, tot stand op het
moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij
gestelde voorwaarden.
2.Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de
ondernemer langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst
ontbinden.
3.Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische
en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en
zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de
ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4.De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen van het feit of de
consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang
zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien deondernemer op grond van dit
onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een
bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 6 - De prijs

1.Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden
producten, evenementen of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van
veranderingen in BTW-tarieven.
2.De in het aanbod van producten, evenementen of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 7 - Conformiteit en Garantie

1. De ondernemer staat er voor in dat de producten of diensten voldoen aan de overeenkomst.

Artikel 8 - Levering en uitvoering

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen
en bij de uitvoering van bestellingen van producten, evenementen of diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft
gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld,
zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 7
dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging
ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd,
ontvangt de consument hiervan uiterlijk 3 werkdagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft
bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te
ontbinden. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de
consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding,
terugbetalen. Indien levering van een besteld product of dienst onmogelijk blijkt te zijn, zal de
ondernemer zich inspannen om een vervangend product, evenement of dienst beschikbaar te
stellen.
4. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van
bezorging op het door de consument opgegeven adres bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk
anders is overeengekomen.

Artikel 9 - Herroepingsrecht en annulering van producten en/of diensten

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder
opgave van redenen te ontbinden gedurende 7 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na
ontvangst van het product door of namens de consument. Bestellingen voor diensten
kunnen tot uiterlijk 7 werkdagen voor aanvang van de dienst door de consument worden
geannuleerd.
2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking.
Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te
kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht
gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze
mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door
de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
3. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van
terugzending voor zijn rekening.
4. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig
mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending, herroeping of annulering
terugbetalen.

Artikel 10 - Betaling

1.Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde
bedragen te worden voldaan tenminste vijf werkdagen voor aanvang van het evenement waarop
de betaling betrekking heeft.
2.De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens
onverwijld aan de ondernemer te melden.
3.In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke
beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in
rekening te brengen.

Artikel 11 - Klachtenregeling

1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 14 dagen, volledig en duidelijk
omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft
geconstateerd.
2. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend
vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere
verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord
met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig
antwoord kan verwachten.
3. Consument heeft recht op op 14 bedenktijd. De bedenktijd wordt van kracht vanaf het moment van
ontvangst van het product(en). Het ontvangen product(en) dienen deugdelijk te worden aangeleverd.
Mochten de producten niet deugdelijk worden ontvangen dan dient hiervan een foto te worden gemaild.
Beschadigde, niet deugdelijke producten, worden na goedkeuring voor rekening van de ondernemer
door consument retour gezonden. Vergoeding van de verzendkosten wordt door ondernemer binnen 8 dagen
overgemaakt op het door de consument aangegeven rekeningnummer.
4. In geval consument gebruik wenst te maken van de bedenktijd en de aankoop wenst ongedaan te maken dient
deze dit in het veld \\\"contact met de vakman\\\" duidelijk te maken.
(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.
Voordelen natuursteenwijzer

Aanbieding

Gastenboek

  • 16-08-2019 - Beste Tineke,

    Hartelijk dank voor jouw reactie. Tuinbeits lelijk spul. Is...  lees meer
  • 16-08-2019 - Geachte mevrouw/mijnheer Verdonck,

    Hartelijk dank voor uw bezoek aan onze site!...  lees meer
  • 16-08-2019 - Beste Paul,

    Dank voor jouw bericht. Wanneer je er 100% zeker...  lees meer
Plaats een bericht

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden
© 2012 - 2020 natuursteenwijzer-webshop | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Accepteren